top of page

غلبه بر اضطراب

تعداد جلسات :

۱۵

در مورد دوره

در این سری درپس به ابعاد مختلف اضطراب و افسردگی میپردازد و چه
روشهایی را در مقابله با افسردگی
میتوانیم داشته باشیم و میتونه به ما کمک کنه در در تسلط روح مسیح در آرامش زندگی کنیم

ساسان توسلی

ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

bottom of page