top of page

شفا و شفاعت

تعداد جلسات :

۲۶

در مورد دوره

کتاب مقدس اغلب به دعاهای شفاعت ایمانداران اشاره کرده و نمونه های برجسته و پر قدرتی از این دعاها را ثبت کرده است.

شهریار

شهریار

bottom of page