top of page

راه رفتن با خدا در درد و رنجها

تعداد جلسات :

۱۳

در مورد دوره

ساسان توسلی

ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

bottom of page