top of page

دلایل مصلوب شدن عیسی

تعداد جلسات :

۵۰

در مورد دوره

بدون صلیب مسیحیت معنایی ندارد .چرا عیسی مسیح باید بر صلیب رنج میکشید؟در این دروس به پنجاه دلیل مصلوب شدن عیسی مسیح میپرداریم.

مهسا مغربی نژاد

مهسا مغربی نژاد

مهسا مغربی نژاد در ایران وترکیه خدا را در زمینه تعلیم خدمت میکرده است و اکنون نیز به همرا خانواده خود در آمریکا مشغول خدمت به خدا در زمینه تعلیم میباشد.

bottom of page