top of page

تفسیر کتاب دانیال

تعداد جلسات :

۲۶

در مورد دوره

کتاب دانیال از خدای قدرتمندی صحبت میکند که قادر مطلق است و
آینده و گذشته همه در دستان اوست دانیال در این کتاب وقایعی
را که خداوند از طریق خوابها بر پادشاهان آشکار میکند پیشگویی میکند و کشیش پیت پریسکو نیز با مطالعه ای در این کتاب میگوید که چگونه میتوان در سختیها و بدبختیها ، پیشرفت و رشد کرد در خداوند

پیت پریسکو

پیت پریسکو

bottom of page