top of page

شاخه های مسیحیت

تعداد دروس :

۱۳

شاخه های مسیحیت

معرفی آموزه های فرقه ای بزرگ در سراسر دنیا، از آنجایی که فارسی زبانان و ایمانداران ایرانی تعالیم مختلفی را از طریق اینترنت و ماهواره دریافت میکنند . غالبا به خاطر تنوع و اختلاف اعتقادی معلمان متفاوت٬گیج میشوند . در این برنامه

محمد ثانوی

bottom of page