top of page

ابر شاهدان

۱۳

تعداد دروس :

ابر شاهدان

این برنامه توسط یونا ثابت تولید و اجرا شده است که به
صورت آنلاین ضبط شده است
این برنامه هر بار میهمان متفاوتی دارد که از تجربیات ایمانی و زندگی روحانی خود و همچنین تجربیات تلخ و شیرین زندگیشان میگویند ، همچنین در این برنامه از قهرمانان ایمان در ایران که شهید شده اند نیز نام برده میشود و خاطره ای ازآنان را تعریف میکنند

شهادت ایمانی

bottom of page