top of page

راه رفتن با خدا در درد و رنجها

تعداد دروس :

۱۳

راه رفتن با خدا در درد و رنجها

چگونه بدانیم که در سختیها نیز خداوند هست. به عنوان یک مسیحی چگونه با دردها و سختیها مقابله کنیم، چه تعالیم و منابع و اموزه هایی هست؟ معرفی کتاب- راه رفتن با خدا در درد و رنجها

ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

bottom of page