top of page

رازهای ازدواج موفق

۵۵

تعداد دروس:

رازهای ازدواج موفق

ازدواج طبق معیار خدا چیست؟ در این سلسله دروس تعلیمی از کتاب پنج زبان عشق به تجربیات و رازهای یک ازدواج موفق میپردازد.

مهسا مغربی نژاد

مهسا مغربی نژاد در ایران وترکیه خدا را در زمینه تعلیم خدمت میکرده است و اکنون نیز به همرا خانواده خود در آمریکا مشغول خدمت به خدا در زمینه تعلیم میباشد.

bottom of page