top of page

قدمهای اساسی برای رشد روحانی

۱۴

تعداد دروس:

قدمهای اساسی برای رشد روحانی

ما وقتی که به مسیح ایمان میاوریم وارد یک رابطه زنده با خدا میشویم ایمان داریم که روح خدا وارد زندگی ما میشود و باعث ایجاد تغییر و تحول در زندگی ما
میشود در این دروس به قدمهایی برای رشد ایمانی پرداخته میشود.

ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

bottom of page