top of page

شفا و شفاعت

۲۶

تعداد دروس:

شفا و شفاعت

کتاب مقدس اغلب به دعاهای شفاعت ایمانداران اشاره کرده و نمونه های برجسته و پر قدرتی از این دعاها را ثبت کرده است.

شهریار

bottom of page