170125131714-open-bible.jpeg

سفری در کتاب مقدس

برنامه تلوزیونی سفری در کتاب مقدس برای درک بهتر و اساس کتاب مقدس تهیه و تنظیم شده است.

Romantic Couple

رازهای ازدواج موفق

رازهای یک ازدواج موفق و راه های حفاظت از ازدواج